Get Adobe Flash player

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ОДЕСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА»

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Система особистісно-орієнтовного навчання та виховання в дитячому будинку дозволяє виховати самоцінну особистість, розвивати здібності та таланти, розширити можливості кожного «Я».

Виховання, формування особистості здійснюється кожен день: в школі класний колектив стає середовищем, яке впливає на процес виховання та навчання, поряд з цим кожен день в повсякденному житті дитячий будинок забезпечує різноманітне змістовне дозвілля, будується на високих моральних відносинах, що спонукає дитину до подальшого вдосконалення. Найважливіші сходинки до особистісно-орієнтовного розвитку наших вихованців.

Педагогічний процес в закладі зорієнтований на розвиток та саморозвиток особистих задатків дитини. Кожний педагог в своїй праці орієнтується на якісні зміни в особистості кожної дитини, на перспективу її інтелектуального та емоційно-вольового розвитку. Це стає можливим лише завдяки індивідуальному підходу, так як у кожного вихованця своя біографія, тому і свій шлях розвитку. Дотримується принцип свободи особистості в виборі освітніх «маршрутів», формування особистісного досвіду.

Серед пріоритетних напрямків виховної роботи є зміцнення психологічного, духовного і фізичного здоров'я вихованців.

Головні завдання виховної системи дитячого будинку:

 • формування ціннісних орієнтирів на здоровий спосіб життя та духовні цінності;

 • мотивація до саморозвитку, розвиток самоповаги та самоцінності, навичок толерантної поведінки;

 • виховання в процесі творчої діяльності загальної культури та культури праці;

 • виховання громадянина та патріота України;

 • створення умов для розвитку самостійності у ситуаціях морального вибору та здатності до відповідальності за нього перед собою та колективом групи;

 • створення ситуацій успіху як дієвого виховного компоненту.

Компетентісно-орієнтоване виховання в дитячому будинку передбачає докорінні зміни в виховних технологіях роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.08.2010 р. №824 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунально-навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» м.Одеси» в закладі проводиться дослідно-експериментальна робота за темою «Формування у вихованців дитячого будинку готовності до особистої та соціальної самореалізації», дитячому будинку «Перлинка» наданий статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня.

В рамках цього дослідження створено проект «Модель інноваційного навчального закладу дитячий будинок «Перлинка»», розроблена концепція розвитку дитячого будинку.

Проект моделі інноваційного навчального закладу ДБ «Перлинка» передбачає максимальну турботу про індивідуальні потреби кожної дитини – стан здоров’я, розвиток здібностей та нахилів, життєву компетентність та самовизначення, життєві та професійні перспективи. Освітні та соціальні послуги дитячого будинку забезпечують соціальний захист дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і сприяють розкриттю, розвитку і реалізації їх особистісного потенціалу і соціальної адаптації.

Всі напрямки розвитку дитячого будинку, які включають додаткову освіту, база трудового навчання і виховання підлітків здійснюються зусиллями педагогічного колективу і уповноваженими представниками спільноти, згідно додаткових угод про співпрацю (додаток -------).

Етапи проведення експерименту (додаток 2):

I. Підготовчий етап (вересень - грудень 2010 р.):

II. Діагностично-концептуальний етап (січень - грудень 2011 р.):

III. Формувальний етап (січень - грудень 2012 р.):

IV. Контрольно-узагальнювальний етап (січень - грудень 2013 р.):

V. Коригувальний етап (січень 2014 р. - травень 2015 р.)

По завершенні кожного етапу підводяться підсумки, звіти затверджуються наказами Міністерства освіти і науки України. Так, останній звіт затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2014 р. №8 «Про завершення IV (контрольно-узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі комунально-навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» м.Одеси».

В січні 2014 р. розпочався V (коригувальний етап), під час якого проводиться наступна робота:

 • внесення коректив до створеної та апробованої моделі формування готовності вихованців дитячого будинку до особистої та соціальної самореалізації у подальшому дорослому житті;

 • поширення перспективного педагогічного досвіду у навчальних закладах Одеської області та України;

 • підготовка всеукраїнської науково-практичної конференції за темою дослідження;

 • підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

В дитячому будинку виховуються 8 дітей дошкільного віку, які отримують освіту в закладі за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» .

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

В освітньому процесі дітей дошкільного віку, використовується методика М.Монтессорі. В спеціально обладнаній кімнаті діти знайомляться з сенсорними еталонами, здобувають навички практичного життя, засвоюють правила поведінки в Монтессорі класі. А нова форма заняття дає змогу збудити інтерес дитини, проявити творчість, навчитись поважати права інших учасників навчального процесу, розвинути витримку терплячість та посидючість. На таких заняттях діти проводять нескладні досліди, які розкривають властивості води, піску, снігу, особливості життя рослин та ін.

Навчально-виховний процес в дошкільній групі здійснюється на діагностичній основі та за індивідуальними можливостями, здібностями та маршрутом кожного вихованця.

Зрізи знань,вмінь та навичок малюків проводяться двічі на рік. Це дає змогу контролювати динаміку розвитку та формування особистості кожного вихованця. Так діагностика рівня програмного матеріалу, показала позитивну динаміку розвитку дітей, за перше півріччя дітей з високим рівнем було 25% (2 дитини), достатнім – 25%, середнім – 12.5% та низьким – 37,5% , на кінець року ці показники змінились: високий – 50%, середній – 25%, достатній – 25%, низький рівень зовсім відсутній. Роблячи якісний аналіз  діагностики ми бачимо, щодо математичних здібностей, діти можуть працювати з величинами (більше-менше, довше-коротше, ширше-вужче, вище-нижче), здатні порівнювати предмети, орієнтуються в просторі, вміють співвідносити число і цифру, знають прямий і зворотний рахунок, здатні вчити віршований текст, діти знайомі з алфавітом, мають уявлення про голосні та приголосні звуки, про поділ слів на склади, вміють складати слова, а з слів - речення. За результатами діагностики обізнаності встановлено, що всі діти знайомі з професіями, які їх оточують, можуть розповісти про зміст професії.

Також, враховуючи основний вид діяльності дітей дошкільного віку, вивчались особливості їх ігрової діяльності, яка виявила труднощі в організації ігор, особливо таких, які носять характер суперництва. Також, є проблеми в організації сюжетно-рольових ігор, особливо сімейно-побутового характеру, це пов’язано з браком досвіду життя в родині.

З метою ранньої соціалізації вихованців дитячого будинку, на підставі договору з Одеським навчально-виховним комплексом «Гармонія» діти шкільного віку (46 вихованців) навчаються у ОНВК «Гармонія» – 1-8 класи. З них, 3 вихованці, за рекомендацією спеціалістів ОПНД, навчалися за індивідуальною програмою, але окрім індивідуальних занять, відвідують, також і групові заняття поряд з однокласниками. З 01 вересня 2014 року 7 вихованців переведені до школи-інтернату № 88.

Для оволодіння навичками навчальної діяльності та виконання домашніх завдань в будинку є дві класні кімнати з мультимедійною і навчальними дошками, партами, телевізором, відеомагнітофоном і різноманітними дидактичними посібниками.

Усі учні безумовно потребують допомоги та щільної уваги вихователів при виконанні домашніх завдань. Учні п’ятих та шостих класів потребують контролю за правильністю виконання завдання, у свою чергу учні сьомого та восьмого класів здатні самостійно виконувати домашні завдання та звертатися за допомогою при необхідності.

Вихованці, які навчаються в школі-інтернаті № 88 потребують більш пильної уваги не тільки вчителів та вихователів, а й дефектологів та окремого аналізу динаміки успішності.

Порівнюючи показники успішності цих вихованців за 2011-2012 та 2012-2013 навчальні роки, бачимо позитивну динаміку. Діти, які навчаються за індивідуальним графіком навчання, вийшли на середній рівень навчання, який складає 50% всіх оцінок, але навчання для цих дітей залишається одним з найважчих питань, тому саме дефектологи зможуть полегшити процес навчання.   

Показники успішності вихованці, які є учнями навчально-виховного комплексу «Гармонія» та навчаються за загальноосвітньою програмою, представлені на спільних діаграмах за 2011-2012 та 2012-2013 навчальні  ріки.    

Рівні – низький, середній, достатній, високий

Аналізуючи приведені вище результати успішності вихованців, які навчають за загальноосвітньою програмою, слід зазначити, що продовжує зменшуватися показник високого рівня - на 6%, на протязі року діагностувався незначний показник низького рівню - 5-8%. Наявність показника низького рівня обумовлена навчанням декількох вихованців у класах середньої школи, освітня програма яких складніша, тому навчання для цих дітей стало важче, у зв’язку з чим показники успішності вийшли на середній та достатній рівень. На кінець 2012-2013 навчального року в середньому показник достатнього рівня навчання становить 38,5%, а показник середнього рівня – 35%. Підводячи підсумки, слід зазначити, що дітям навчатися складно, але спільними зусиллями педагогічного колективу та бажаннями вихованців і педагогів, показники успішності учнів слід вважати добрими та задовольняючим очікування.

Виховна робота у дитячому будинку забезпечується проведенням ряду виховних заходів. Виховання особистості готової до самореалізації проходить через:

 • заходи виховного напрямку;

 • соціальне партнерство з міською спільнотою;

 • додаткову освіту;

 • дозвільну діяльність дітей;

 • трудове виховання.

Складовими системи виховної роботи в дитячому будинку є:

 1. оздоровчо-валеологічна діяльність;

 2. трудова діяльність;

 3. художньо-естетична діяльність;

 4. морально-етична діяльність;

 5. інтелектуально-пізнавальна діяльність.

Завдання кожного напрямку позашкільної освіти спрямоване через систему мотивів, ціннісні орієнтації та життєві компетенції виховати духовно багатого, здорового, компетентного та здатного до навчання та саморозвитку вихованця.

Система позашкільної освіти в дитячому будинку – Центр творчості.

Для задоволення потреб вихованців в додатковій позашкільній освіті в дитячому будинку протягом ____ років організовано роботу 29 гуртків оздоровчо-спортивного,  художньо-естетичного, інтелектуально-пізнавального напрямів. Враховуючи коло інтересів дітей з 2014 року ця кількість скорочена до 17гуртків. Теми гурткової роботи щорічно коригуються відповідно до побажань, нахилів та здібностей вихованців.

В дитячому будинку використовуються програми з позашкільної освіти, затвердженні Міністерством освіти і науки України, авторські програми, розроблені працівниками дитячого будинку з урахуванням особливостей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (авторські програми мають рецензії науковців та випробовуються).  (додаток 3).

З метою забезпечення умов для самовизначення і самореалізації вихованців організовано співпрацю з міськими позашкільними закладами та організаціями:

- Одеська міська флотилія юних моряків «Бриг»;

- при Одеському зоопарку дослідники природи «Юний натураліст»;

- Одеська станція юних техніків;

- Одеський міжшкільний навчально-виробничій комбінат Київського району;

- Одеський козачий кадетський корпус;

- Військово-історичний клуб «Воїнська доблесть»;

- Військово-історичний клуб «Зірка»;

- Дитяча музична школа № 4;

- Одеська військова академія;

- Одеський державний університет внутрішніх справ;

- Одеська семінарія.

Слід відмітити, що всі вихованці дитячого будинку охоплені позашкільною освітою.

Кожен вихованець має можливість обрати діяльність за інтересом, а педагогічний колектив сприяє його самореалізації, підтримує мотивацію та заохочує працю дітей.

 

центр Т копия.jpg

Завдяки створенню особистісно-розвивального середовища вихованці вивчають дійсність, яка їх оточує безпосередньо, а також ту дійсність, яка постає перед ними опосередковано у книгах, картинах, музичних творах, виставах, музейних експонатах. На заняттях з додаткової освіти педагоги використовують наступні педагогічні методи та прийоми:

 • вільний вчинок

 • ігри

 • арттерапія

 • ігрові ситуації

 • зображувальна діяльність

 • прикладна творчість

 • колективні творчі роботи

 • написання дітьми оповідальних розповідей та віршів

 • оформлення газети за матеріалами творчих завдань.

Це дозволяє вихователям запобігти надмірному нагляду, а вихованцям проявити самостійність в оцінці та визначенні позиції з того чи іншого питання. Саме додаткова освіта сприяє розвитку особистості, розкриттю її здібностей, ранньому професійному самовизначенню та духовно-моральному вихованню.

Щорічно проводиться кількісний та якісний аналіз роботи Центру творчості, робота якого ґрунтується на принципі добровільності вибору видів діяльності. Завдяки сумісній роботі щорічно кружки додаткової позашкільної освіти відвідують усі вихованці.

 

Таблиця 1.2/1.Відвідування «Центру творчості».

Навчальний рік

Кількість вихованців

2011-2012 н.р.

56

100%

2012-2013 н.р.

50

100%

2013-2014 н.р.

52

100%

 

Динаміка відвідування «Центру творчості» продемонстрована нижче представленим графіком.

 

 

На підставі аналізу роботи Центру творчості з урахуванням вікових особливостей, запитів вихованців щорічно коректується перелік і зміст роботи гуртків. Так, у 2011-2012 навчальному році розпочав роботу гурток «Етика»,  у 2012-2013 навчальному році він набуває не тільки прихильності вихованців, але й системності, науковості, з метою формування у дітей певних знань морально-етичних норм, що сприяє поступовому сходженню особистості до нових моральних якостей. З урахуванням віку та потреб розпочав роботу гурток «Економічної соціалізації» На наступний рік заплановано розширення кола учасників та тем занять. Завдяки розширенню матеріальної бази, у дитячому будинку з’явилася тренажерна зала, що обумовило появлення нового гуртка з відповідною назвою.  Цей гурток відвідують не тільки вихованці, а й співробітники дитячого будинку, тим самим надають особистий приклад цінності особистого здоров’я.

Окремі гуртки («Бісер», «Цікава астрономія», «Фотомистецтво», «Швидше вітру») не відновили свою діяльність у зв’язку зі  зменшення інтересу дітей або з відсутністю педагога-спеціаліста. На сьогоднішній день продовжується пошук педагогів.

Оздоровчо-валеологічний напрямок протягом 2012-2014 н.р.  представлений в студії «Здоров'я та краса» гуртками:

- «Літаючий м’яч»;

- «Теніс»;

- «Туризм»;

- «Тренажерна зала»;

- «Мистецтво самозахисту».

З метою гармонійного фізичного розвитку та всебічної фізичної підготовленості до життя та праці вихованців, колектив дитячого будинку працює над удосконаленням здоров’я зберігаючих технологій та  вирішує завдання:

- формування у дітей здорового способу життя, виховання відповідального ставлення до свого здоров’я;

- прищеплення стійких культурно-гігієнічних навичок;

- навчання догляду за власним тілом, формування навичок надання першої долікарської допомоги;

- навчання і удосконалення спортивної майстерності;

- організація збалансованого харчування;

- виховання інтересу до рухової активності.

- самостійна організація побутового простору, прибирання у своєї оселі.

З метою впровадження здоров’я зберігаючих технологій в групах були проведені бесіди про різні природні системи оздоровлення, про дотримання законів природи, необхідність рухової активності, загартовування, ролі біологічних ритмів, корекції зору. Протягом двох років проводиться довгостроковий проект «Перша медична допомога».

Ґрунтовна оздоровчо-валеологічна діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей та фізичного розвитку кожної дитини забезпечується інструктором фізкультури  Костюшко О.Л., інструктор з ЛФК Кучеренко В.А. на заняттях з фізкультури, плавання, в тренажерній залі, на стадіоні. Інструктори дитячого будинку володіють фаховими методиками, знають вікові психологічні особливості дітей, уміють аналізувати проблеми і на основі цього аналізу вносити корективи в педагогічний процес. Досягнення запланованих результатів спостерігається у підвищенні інтересу дітей до активності рухової діяльності, меншої захворюваності вихованців, зниженні травматизму дітей.

Протягом року розпочав роботу гурток з «Валеології» (керівник Кірчевська О.М.) для усіх вихованців, що дає змогу закріпляти знання дітей щодо здорового способу життя та набувати нових навиків. Вихованці вчаться не тільки допомагати собі бути здоровими, але й іншим – надавати першу медичну допомогу, збагачувати практичними знаннями про тіло і душу, а головне – виховують в собі милосердя,взаємодопомогу та співчуття.

Позитивна динаміка роботи цих гуртків відслідковується на змаганнях, спортивних святах, які проводяться у дитячому будинку. Проведення «Малих Олімпійських ігор» стало традиційним заходом, на якому вихованці змагаються з учнями спортивних шкіл, демонструють свою майстерність з наступних видів спорту: міні-футбол, легка атлетика, акватіка, пін-понг, теніс.

Постійно зростає рівень спортивних досягнень наших вихованців, відслідковується підвищений стійкий інтерес до обраного виду спорту. Поряд з цим робота у оздоровчо-валеологічному напрямку суттєво впливає на виховання вольових якостей дітей дитячого будинку, а саме цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, витримка, сміливість, енергійність, дисциплінованість, самоконтроль.

Діти дошкільного віку протягом усього дня займаються руховою діяльністю. З метою активізації рухового режиму в повсякденні інструктори з фізичного виховання та вихователі 1 раз на тиждень організовують дитячий туризм у формі прогулянок-походів за межі дитячого будинку за спеціально розробленими маршрутами. Влітку 2013 році, уперше вихованці дошкільного віку їздили в похід, на рибалку на три дні. Навчалися «будувати» наметовий табір, ловити рибу, готувати їжу. А наступного 2014 року, вже маючи невеликий практичний досвід туристичного відпочинку, протягом 10 днів жили в наметовому містечку неподалік села Рибаковка Миколаївської області.

Туристично-краєзнавча робота дає змогу залучити дітей до активної діяльності з вивченням історії і культури рідного краю та довкілля, культури та традицій свого народу, загартуватися фізично і морально. В 2013 році вихованці брали учать в розкопках старинного міста Тіра (м. Білгород-Дністровський) де вони в палатках проживали декілька днів, працювали поруч з археологами, вивчали народні промисли та умови життя людей, які існували в античному місті.

Участь у «Зарницях», проведення реконструкцій бойових дій, екскурсії по різних містах, музеях, все це створення умов для задоволення потреб вихованців в організації їх змістовного дозвілля та відпочинку.

Туристично-краєзнавча робота дитячого будинку «Перлинка» включає і форми роботи спортивного напрямку:

 • пішохідний туризм (прогулянки до моря, на меморіал 411-й батареї);

 • водний туризм (прогулянки на яхті);

 • вело туризм (траса здоров'я, «Спрага», «Партизан» і т.д.).

Завдяки роботі оздоровчо-валеологічного напрямку вихованці здобувають теоретичні знання з питань підтримки здорового способу життя, та на практиці, активно займаючись різними видами спорту, стають сильнішими та здоровішими як духовно, так і практично.

В дитячому будинку велику увагу приділяють трудовому вихованню як найважливішому засобу соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В умовах дитячого будинку вирішуються такі завдання трудового виховання: формування позитивного ставлення до праці, як вищої цінності в житті, високих соціальних мотивів трудової діяльності, потреби у творчій праці. Найголовніше завдання - це підготовка до свідомого вибору професії, формування культури праці, працьовитості, почуття обов'язку і відповідальності, цілеспрямованості, вміння планувати свою діяльність, вміння співпрацювати в колективної трудової діяльності.

Форми і методи організації трудової діяльності: бесіди, практикуми, уроки, семінарські заняття, індивідуальні та колективні форми діяльності під керівництвом дорослих.

Змістовну основу трудового виховання в дитячому будинку складають наступні види праці:

• навчальна праця (зайняття та уроки праці і малювання, виготовлення виробів до свят та виставок);

• суспільно-корисна праця (самообслуговування, побутова праця, догляд за рослинами та тваринами);

• продуктивна праця (бригада з ремонту, робота у навчальних майстернях, теплиці, на ділянці, збирання врожаю, трудові загони).

Перші навички любові до праці діти отримують у самообслуговуванні. Досить цікавим заняттям для дітей виявилась робота в теплиці, де діти отримують задоволення не лише від трудового процесу, а й від результату праці, адже ароматна зелень петрушки, кропу, базиліку, салату смакує значно більше, якщо вона вирощена власними руками. Крім зелені, ранньою весною діти вирощують розсаду квітів (петунії, чорнобривці, бегонії, примули та ін.), помідори та огірки. А влітку, коли тепличний сезон закінчується, доглядають за квітниками на подвір’ї дитячого будинку. В процесі роботи в теплиці вже виявлені діти, котрим така робота до вподоби. Вони стали відповідальними за організацію та проведення роботи в теплиці, і мають змогу спробувати себе в ролі наставників молодших дітей.

На заняттях в студії «Веселі рученятка» вихованці освоюють технології: «кулінарна академія», «столярна майстерня», «швейна майстерня», «рукоділля», «різьба по дереву», «етика і естетика домоводства». Діти не тільки набувають навички ведення домашнього господарства, знання професій, розуміння економічних законів, проблем та засобів їх розв’язування, але і під керівництвом досвідчених педагогів оформляють дитячий будинок, готують виставки та стенди, проводять дрібні ремонтні роботи в дитячому будинку.

В закладі сформована система профорієнтаційної роботи з урахуванням вікових особливостей та індивідуальних запитів дитини, яка безпосередньо впливає на самовизначення та готовність до самореалізації наших вихованців.

У минулому році впроваджувався проект «Професії нашого будинку». Діти змогли дізнатися про різноманітні професії працівників дитячого будинку, відчути себе кореспондентами, які беруть інтерв'ю, і по завершенні була випущена газета. Щоб довести важливість праці представників різних професій господарювання (прибиральники, помічники вихователів, прачки, кухарів, охоронців тощо) та виховувати повагу до господарсько-побутової праці дітей дошкільного віку ознайомилися з усіма професіями дитячого будинку, неодноразово разом з дорослими займалися прибиранням та прикрашенням дитячого будинку,.

Наступним кроком підготовки вихованців до профорієнтаційної роботи відбувається розподіл трудових обов’язків серед дітей 1-3 класів та постійна участь і допомога у вирішенні господарчо-побутових питань дитячого будинку «Перлинка». А поряд з цим дійове знайомство вихованців з якомога ширшим колом професій різних галузей. На цьому етапі проводиться діагностика інтересів та нахилів вихованців за допомогою інтерв’ювання, анкетування, та письмових самоаналізів. Діагностичне дослідження дозволяє спрямувати подальший розвиток у додатковому навчанні.  

Поглиблення й розширення знань та інтересів дітей проходить також під час екскурсій на підприємства, ПТУ, майстерні, зустрічі з фахівцями, творчими людьми, бесід, переглядів фільмів, тематичних вікторин та конкурсів. Вивчивши інтереси та ознайомивши дітей з широким колом професій, в літній час на основі договірних стосунків, дітям надається можливість спробувати себе в роботі продавця, офіціанта, помічника повара столяра, електрика, механіка, в сільській праці тощо.

Профорієнтаційна робота дитячого будинку сприяє розширенню теоретичного знань дітей, та набуттю практичного досвіду. Це дасть змогу нашим дітям свідомо підійти до вибору професії у майбутньому, що дає більшу ймовірність успіху у дорослому житті.

 • Художньо-естетична діяльність являється органічно необхідним компонентом нашої системи виховання, направленим на формування естетичної культури. Ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку особистості є залучення вихованців до художньо-естетичної діяльності, яка включає зображувальну, музичну, театралізовану, художньо-мовну, хореографічну діяльність тощо. В цьому напрямку продовжує роботу студія «7 муз», де працюють сім гуртків, під керівництвом талановитих професіоналів, які постійно залучають вихованців до колективної праці. В рамках роботи студії «Сім муз» організована сумісна діяльність з музичною школою №4. Заняття гуртку «Хор» та гуртку «Створюємо оркестр» забезпечується педагогами музичної школи.

Регулярно в стінах дитячого будинку проводиться експозиція художніх і фото робіт. У 2013-2014 н.р. в рамках знайомства з молодими талановитими одеськими художниками вернісаж оновився роботами Багрія Леоніда, Садковської Олени, Молодої Тетяни.

Для якісного розвитку творчої діяльності, розвитку творчого нестандартного підходу у виконанні завдання передбачені групові та індивідуальні заняття з образотворчого мистецтва, квілінгу (папероскручування), ліплення з полімерної глини, валяння з шерсті.

У рамках соціалізації дітей проводяться виїзні заняття. Молоді талановиті скульптури проводять майстер-класи з ліплення на відкритому просторі, що також дає можливість вихованцям спілкуватися з новими людьми.

Крім того працює гурток різьблення по дереву, столярна майстерня, швейна майстерня. Роботи дітей виставлялися на ярмарках і виставках, діти беруть участь у численних концертах. До свята Нового року проводиться конкурс на краще оформлення групи. Вихователі разом з дітьми виготовляють ялинкові іграшки і прикраси для своїх приміщень.

В червні 2012 року  в дитячому будинку  була відкрита літературна вітальня  в якій співробітники та вихованці  намагались передати атмосферу часу, в якому жив та творив великий російський поет О.С. Пушкін. В літературній вітальні проводилися тематичні заняття та свята. Для вихованці   шкільного віку під керівництвом поета та прозаїка Потоцького І.І., працює літературний гурток. Керівник гуртка, створює творче середовище для презентації особистих літературних творів вихованців та самовираження юних поетів. Твори наших вихованців увійшли до альманаху «Молодые голоса Одессы». Талановиті діти приймали участь у літературному конкурсі «Я Вам пишу…», в номінації «Лирика» зайняли І місце та приз глядацьких симпатій  на міжнародному поетичному конкурсі «Свято ліричної поезії». На І Одеському фестивалю дитячої літератури «Море талантів» в номінації «Поезія» наші вихованці зайняли І, ІІ та ІІІ місце.

Наш заклад в своїй виховній діяльності орієнтується на принцип  власного вибору дитини, як реалізацію механізму самовизначення. Ми залучаємо для цього талановитих людей, таких як: кінорежисер, художник, мультиплікатор Тарасов В.І., хореограф-постановник, тренер «Майдансу» та керівник Київської студії балету Алли  Духової -  Андріс  Кальпініш, майстер гончар  Павло Сахно з цікавим та яскравим майстер-класом,  диригент національного одеського філармонічного оркестру  Хобарт Ерл, тенор Юрій Годо, метр авторської пісні Сергій Нікітін, мультиплікатори  Раїса Нур та Лариса Брохман, учасниця Х-фактору  2011 року Азіза Ібрагімова,  ведуча талант-шоу «Україна має талант»  Оксана Марченко. Зустрічі  з відомими талановитими та успішними людьми, надихають дітей, дають віру в майбутнє, розвивають  рівень загальної культури та комунікативні навички. В бесідах, діти пізнають різні долі людей, шляхи, якими вони прийшли до успіху, визначають якості, які необхідно виховувати в собі.

Заслуговує на увагу постійний інтерес наших вихованців до гуртків «Театр – це гра!», «Муза танців», де вони набувають соціального та емоційно   досвіду, вміння триматися на сцені, виступати перед аудиторією.

Свою танцювальну та театральну майстерність вихованці мали змогу оцінити:

 • на фестивалі дитячої творчості для дітей соціально незахищених категорій «Назустріч мрії» (м. Київ) 2012р.;

 • на святкових зустрічах прихожан та вихованців недільної школи храму св. Георгія Побідоносця (м. Одеса);

 • на Міжнародному літературному фестивалі «Рожеві вітрила» 2013р (м. Одеса).

Крім того, діти приймали участь у фестивалях та конкурсах:

 • «Яскрава країна» (конкурс класичного танцю);

 • «Щасливі долоні» (фестиваль для талановитих дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування) 2013р.;

 • Загальноміський бібліотечний конкурс творчості  читців «Кожен може випробувати себе» 2014р.;

 • Міжнародний поетичний конкурс «Свято ліричної поезії»;

 • II міський конкурс читачів, поетів та прозаїків «Пушкінська ліра».

Протягом 2012-2014 р.р. вихованці активно брали участь у виїзних міських, обласних, всеукраїнських виставках, а саме:

-  Осінь Золота (м. Одеса);

-  Світ очима дітей (м. Одеса);

-  Кольори Одеси (м. Одеса);

-  Хай завжди буде сонце (м. Київ );

-  Пейзажна живопис (табір  «Артек», АР Крим );

 • Виставка графічних та декоративно-прикладного мистецтва, яка проходила в реабілітаційному центрі «Золотий ангел» та була запропонована к аукціону благодійної акції «Дитина - Дитині».

 • Інтелектуально-пізнавальний напрямок (студія «Еврика») представлений роботою наступних гуртків:

 • «Комп’ютерна абетка»;

 • «Іноземна мова»;

 • «Клуб клітинного короля»;

-     «Шкільні таємниці».

Завдання гуртків цього напрямку полягає в підтримці і заохочуванні внутрішньо мотивованого творчого мислення та активності школярів. Результати цієї діяльності спостерігаються під час проведення ігор, вікторин, конкурсів, турнірів, тренінгів. Традиційною стала зимова інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», де наші «знавці» змагаються з однолітками НВК «Гармонія», після гри діти, вчителі школи та вихователі спілкуються та розважаються на  дискотеці в дитячому будинку. Двічі на рік проводяться «Шахові турніри».  

Вже 5 років у дитячому будинку працює гурток «Комп’ютерна абетка». Діти вивчають основи роботи з персональним комп’ютером, ноутбуком, планшетом, інтерактивною дошкою. Програма розроблена з урахуванням вікових інтересів вихованців та їх потребами – ігрова, навчальна, соціальна діяльність(соціальні мережі). Результатами роботі «Комп’ютерної абетки» слід вважати самостійну, відповідальну, свідому роботу з використанням комп’ютерної техніки. Робота гуртка охоплює вихованців починаючи з дошкільного віку. Однак труднощі у організації роботи, виникають через брак фахівців, які можуть працювати з дітьми-сиротами в експериментальних умовах.

Передумовою створення гуртка «Іноземної мови» стала співпраця дитячого будинку з Чкаловськими курсами та організація роботи з дітьми дошкільного віку за системою Helen Doron. Ця співпраця тривало один рік (2010), та виявившись досить коштовною, була припинена.

На заняттях гуртка «Іноземної мови» учні, починаючи з третього класу, мають змогу закріпити шкільний програмний матеріал з англійської мови, детальніше розбирати незрозумілий матеріал, збагачувати свій словниковий запас, працювати із словником, розвивати навички письма та усного мовлення. Формування цих навиків відбувається за рахунок розмовної практики, ігрової діяльності, фонетичного матеріалу. Результатом роботи  покращився рівень знання дітей з англійської мови.

Гурток «Шкільні таємниці» відвідують, в основному, учні 4-5 класів. Зміст програми гуртка інтегрований з декількома навчальними предметами. Під час занять діти мають змогу познайомитись з матеріалом, який не увійшов до шкільної програми математики, рідної мови, народознавства. В результаті роботи гуртка у школярів покращився рівень знань та умінь з окремих предметів.

 • Для успішної економічної діяльності в майбутньому, необхідно закласти підґрунтя економічної грамотності наших вихованців.

Головна мета нашої діяльності дитячого будинку в цьому напрямку, це:

 • формування первинного економічного досвіду дітей-сиріт та дітей, які опинилися в скрутних життєвих умовах;

 • виховання поваги до людей, які працюють і заробляють гроші.

Для вирішення цих завдань ми обрали два паралельних шляхи:

 • Теоретичний курс «Фінансова грамотність».

 • Практична діяльність «Кулінарна академія», «ЮніорБанк».

Теоретичний курс розширює коло знань дітей щодо економіки та економічних понять, шляхом розбору економічно-спрямованих оповідань, казок, формування своїх бюджетів, розподілу коштів. А поряд з тим на формування у вихованців практичних навичок планування власного бюджету спрямована діяльність «Кулінарної академії».

«Кулінарна академія» працює раз на місяць з кожною групою шкільного віку. Під час проведення «Кулінарної академії» вихованці вчаться розподіляти кошти на харчування, складати меню на обід та підвечірок, готувати різноманітні страви, користуватися кухонним приладдям та обладнанням (електричними плитами, духовими шафами, мікрохвильовими печами, мультиварками). Вихованці молодшого підліткового віку вчаться  готувати сніданки на окремо обладнаних кухнях, що дає можливість наблизити умови господарювання до умов самостійного життя за стінами дитячого будинку.

 • Головним завданням духовно-морального виховання є допомога дитині усвідомити моральний зміст вчинків та освоїти людські цінності.

Система духовно-морального виховання (студія «Великі Істини») в дитячому будинку «Перлинка» будується на засадах православної культури та виконує завдання з формування християнської спрямованості особистості на основі морально-етичного виховання;

В дитячому будинку працює «Недільна школа» як одиниця Педагогіки. Регулярно проводяться бесіди з духовним наставником протоієреєм Андрієм (Ніколаіді) проректором Одеської духовної семінарії. Семінаристи Одеської духовної семінарії та  прот. Андрій, регулярно організовують відвідування храмів, екскурсії, виїзди та виступають особистим приклад «дорослих» високої духовності та моральності.

Вихованці беруть участь у соціальних проектах: «Мій дім» , «Діти - дітям», головною метою яких є не тільки дбайливе ставлення до свого будинку, але і до міста, природи, до людей, а також виховання поваги і милосердя.

У ході екологічних експедицій на трасі здоров'я діти очищають морські схили від сміття. У травні 2013 року розпочався новий проект «Збережемо дерево», в межах цього проекту разом з фірмою «Vega» були висаджені фруктові дерева, за якими і досі доглядають вихованці та колектив дитячого будинку.

Займаючись дослідницької роботи вихованці, які є членами військово-історичного клубу «Військова доблесть», збирають матеріал про воїнів-одеситів, про ветеранів, які живуть в місті. Зібрані матеріали стали основою створеного в 2011 році комплексу «Музей Перемоги», всі експонати та виставочні стенди музею присвячені героїчній обороні та визволенню Одеси.

У 2012-2014 роках музейний комплекс розширив свою тематику новими розділами:

1. Минуле Північного Причорномор’я.

2. Антична міфологія та її герої.

3. Історія виникнення  книги.

4. Скандинавська міфологія.

5. Казковий вернісаж.

6. Комплекс «Відкриті фонди».

7. Одеса музична.

8. Сто великих одеситів.

Експозиція  музейного комплексу створювалась з використанням експонатів з фондів Одеського літературного музею, ілюстрацій з художніх альбомів, фрагментів оригінальної античної та  середньовічної кераміки, які знайдені  при розкопках античного міста Тіра, а також унікальних речей народного побуту, знайдених в етнографічній експедиції, в якій приймали участь вихованці дитячого будинку. Використано велику кількість подарунків – книги, скульптури, а також предмети виготовлені нашими дітьми. В музейному комплексі представлені монети, які чеканили самі вихованці.

Для повноцінної роботи  музейного комплексу були розроблені методичні рекомендації по проведенню екскурсій, створений музейний актив. Згідно з розробленим графіком вихованці самостійно проводили екскурсії для гостей дитячого будинку та молодших дітей.

В 2012-2013 н.р. з метою формування у дітей полікультурної компетентності, інтересу до представників інших народів, толерантного ставлення до їх цінностей, традицій, мови, вірувань, уміння йти на компроміс з різними етнічними групами та удосконалення знань дітей про різні країни, влітку 2013 року були проведені тематичні тижні, які присвячувались культурній спадщині різних країн світу. Тематичні тижні співпадали з головним святом кожної країни – Днем незалежності.

В рамках тематичних тижнів дитячий будинок відвідали генеральні консули Болгарії, Китаю, Туреччини, Польщі, Румунії, Греції, ЮАР, Грузії. Діти відвідали Болгарський культурний центр, філію грецького фонду культури «Філікі Етерія», приймали участь у святкових концертах. Сумісна робота з генеральними консульствами спонукнула  до створення у дитячому будинку євростудії.

Щороку з вихованцями шкільного віку проводиться діагностика моральної вихованості. Дана діагностика спрямована на вивчення духовного здоров'я дітей.

Педагогічний колектив дитячого будинку за останні роки відносно стабільний, але з кожним роком вливається все більше молодих педагогів.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка вихователів, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. У дитячому будинку «Перлинка» складено перспективний план перепідготовки, на підставі якого кожен вихователь обов'язково один раз на п'ять років проходить курси підвищення кваліфікації, та план атестації педагогічних працівників.

Паралельно з курсовою перепідготовко підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснюється через різні форми науково-методичної роботи.

Методична діяльність спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, вивчення та впровадження в роботу передового педагогічного досвіду, залучення педагогів до дослідницької діяльності, вирішення поставлених експериментальним дослідженням завдань. При плануванні методичної роботи дитячого будинку колектив педагогів прагнув відібрати  форми і методи, які дозволяють вирішувати проблеми і завдання дитячого будинку. Педагог має можливість в ході щоденної роботи на практиці закріплювати і збагачувати свої знання в галузі новітніх досягнень педагогіки і психології через різні форми методичної роботи:

- Педагогічні ради;

- Методичні поради;

- Семінари, семінари-практикуми;

- методичні години;

- Робота за темами самоосвіти;

- Створення індивідуального «Портфоліо»;

- Взаємовідвідування занять;

- Педагогічний моніторинг;

- Індивідуальні консультації;

- Організація курсової перепідготовки;

- Атестація.

Вищою формою колективної методичної роботи є педагогічна рада. Виходячи із завдань експериментальної діяльності дитячого будинку «Перлинка» на педрадах розглядаються різноманітні аспекти виховної роботи и навчання вихованців, підвищення професійної компетенції педагогів при роботі з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми, які опинилися в скрутних життєвих умовах, обговорюються і затверджуються звіти про проведення дослідно-експериментальної роботи.

Завдяки методичній системній роботі сьогодні можна говорити про зростання компетентності педагогів дитячого будинку з питань теорії особистості і специфіки самореалізації. Проте практичне освоєння виховних технологій та розвитку навичок і умінь педагогічного колективу, потребує постійного вдосконалення.

Всі педагоги дитячого будинку «Перлинка» обирають для вивчення індивідуальні творчі теми, які випливають з професійного інтересу педагога, відповідають темі експериментальної роботи. З метою систематизації досвіду, що накопичується педагогами, використовується метод «Портфоліо».

Всі вихованці дитячого будинку «Перлинка» як дошкільного так і шкільного віку є читачами бібліотеки. А поряд з ними вихователі та інші співробітники закладу.

Порівняно з 2012-2013 навчальним роком у вихованців шкільного віку збільшився інтерес до читання книг, розширилися їх уподобання у виборі літератури, виявлені кращі читачі.

Перереєстрація читачів, інвентаризація бібліотечного фонду проводиться кожного року. Для обліку фонду ведеться наступна документація – інвентарні книги, систематизовані акти, копії накладних на придбану літературу, формуляри читачів, бібліограф.

Бібліотекар проводить активну роботу щодо залучення учнів до читання. З дітьми проводилися бесіди про правила користування бібліотекою, бібліотечні уроки «Звідки прийшла книга», «Книжкове царство – мудре царство», «Подорож до казки».  

Вихованню дбайливого ставлення до книги, прищепленню навичок самостійної роботи з книгою, вихованню естетичних смаків, любові до  літератури, культури мови сприяють тематичні спектаклі, літературні ігри, вікторини, брейн-ринги, виховні години: «Літературні пазли», «Турнір ввічливих», «Літературне лото», «Енциклопедії – книги Всезнайки», «Збери героїв однієї книги», «Кращій знавець українських казок».

Продовжується спільна діяльність бібліотекаря та музичного керівника, керівника діяльності, хормейстера, логопеда, яка направлена на активізацію інтересу вихованців до читання. Найулюбленішими заходами в бібліотеці для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку стали літературно-музичні свята «Казка в гості до нас поспішає», «Улюблені герої наших казок».    

Проводяться індивідуальні консультації читачів при виборі книги та надається допомога вихованцям в написанні шкільних рефератів.

Бібліотека забезпечує інформацією всіх учасників навчально-виховного процесу дитячого будинку «Перлинка». На допомогу педагогам та працівникам дитячого будинку в бібліотеці складений систематичний та алфавітний  каталог за таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації.

У дитячому будинку «Перлинка» комплексний підхід реалізується завдяки соціально-психолого-медико-педагогічному супроводу, головними завданнями якого є:

1. Єдність зусиль усіх фахівців – єдиний підхід.

2. Забезпечення добрих взаємин дитини з дорослими.

3. Профілактичні заходи щодо зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я.

4. Реалізація внутрішнього потенціалу кожного вихованця, засобами додаткового виховання і навчання.

5. Визначення ефективності СПМПС - моніторингове дослідження .

В 2010 році розроблене та затверджене положення про Соціально-психолого-медико-педагогічний консиліум ОКНЗ ДБ «Перлинка», який виконує наступні завдання:

 • Виявлення та рання діагностика відхилень в розвитку дитини;

 • Профілактика фізичного, інтелектуального та емоційного напруження і зривів;

 • Виявлення резервних можливостей розвитку;

 • Визначення характеру, тривалості та ефективності проведеної корекції та реабілітації;

 • Підготовка та ведення документації, що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень шкільної успішності.

Завдання соціально-психолого-медико-педагогічного супроводу реалізують медичні працівники, вчителі-логопеди, практичні психологи та педагог соціальний.

Здоров'язбережувальні та здоров'яформуючі освітні технології передбачають створення комплексних умов виховання та навчання, які дають змогу формувати високий рівень здоров'я дітей, прищеплювати їм навички здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку. В закладі проводиться санітарно-просвітницька і профілактична робота з дітьми та педагогами, організоване медичне обслуговування, фізична оздоровча роботи, раціональне харчування.

Медичне обслуговування вихованців закладу забезпечується медичними працівниками дитячого будинку і дитячої поліклініки № 6 Київського району, які двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх вихованців, у разі потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний нагляд і своєчасне лікування.

В рамках медичного супроводу щороку проводяться диспансеризація, реабілітація, корекція соматичних, психофізіологічних порушень здоров'я вихованців, а також профілактичні заходи, Медичними працівниками проводяться вакцинації, консультації спеціалістів по необхідності, а також деякі обстеження вихованців. Оформлений договір соціального партнерства з приватною стоматологічною клінікою «Білий Клик», «Святою Катериною»

Профілактичні щеплення проводяться в ДГБ № 6 згідно плану, станом на травень 2014р. всі діти щеплені згідно віку.  

Диспансеризація проводиться в повному обсязі - оглянуто 100% дітей. Щороку діти оглядаються фахівцями вузького профілю (грудень і березень),  проводяться лабораторні дослідження, після чого визначаються подальші шляхи лікування  та профілактики різних захворювань дітей. Проведено 13 – ЕхоЕГ, 8-ЕЕГ, 6-ЕКГ, 8-ДТКТ 2 -РЕТ.6- УЗД внутрішніх органів та щитовидної залози.  Діти оглядаються лікарем ендокринологом,які ідуть до школи.

В 2012 році 14 дітей пролікувались від діагнозу: «Ентеробіоз», це склало 7,7% від загальної кількості дітей. Даний показник для дітей дитячого будинку являється невисоким – 1,65% складають діти які знаходяться на території дитячого будинку, а 6,05% діти які відвідують  загальноосвітню школу і контактують з іншими дітьми. На період 2014р захворюваність на «Ентеробіоз» значно зменшилась ,що склало 2,9%. За період навчального року прооперовано 2 дітей ОДКБ Дз: «Гострий апендицит». Також  протягом навчального року  ми звернулись до хірургічного відділення ОДКБ з приводу переломів кінцівок, що склало 0,55%,  хоча минулого року такі звернення склали 1,74%. Двом  дітям  були проведені консультації в діагностичному центрі «Гермедтех». В ОДКБ було прооперовано 2 дітей Дз:Гідроцелє; Дз:Пахова грижа. В 2013р одна дитина знаходилась під наглядом головного дитячого ендокринолога МОЗ України  з Дз:Субнанизм психо-соціальний з мембросекреторною дизфункцією. СТГ. Мінімальна екроідальна недостатність.

З 2010 під наглядом в інституті очних хвороб ім.Філатова з очною патологією знаходиться 10 дітей, що складає 5,5%. Двоє дітей (1,1%) після корекції окулярами і проведеного лікування апаратом «Бриз», а також, проведених процедур в лабораторіях клініки ім. Філатова відновили свій зір і будуть користуватися окулярами для закріплення отриманого результату. Щороку   діти проходять необхідне   лікування в лабораторіях клініки ім. Філатова, ці діти, також, отримують профілактичне лікування в дитячому будинку «Перлинка» апаратом «Бриз» 4 рази на рік, а 40 дітей користуються апаратом  2 рази на рік для профілактики. Все це забезпечує позитивну динаміку з питань збереження зору дітей . З 2010 по 2014р дітей з очною хворобою зменшилось на 2. Позитивним є те що зір у дітей не погіршується , а залишається на попередньому рівні та покращується.

За підсумками щорічної диспансеризації лікарем дитячого будинку розробляються індивідуальні плани обстеження та рекомендовані  лікувально-оздоровчі заходи на рік на кожну дитину. Вся інформація про результати диспансерного обстеження дітей з рекомендаціями лікарів-фахівців щодо подальшого обстеження та лікування, планування заходів з оздоровлення та лікування дітей, доводиться до адміністрації, спеціалістів дитячого будинку та вихователів і помічників вихователя.

За 2012-2013 навчальний рік захворюваність дітей на ГРВІ склала 14,8%, завдяки своєчасній профілактичній роботі, проведеній  вітамінотерапіі а також вакцинацііі показник захворюваності знизився  порівняно з 2011-2012 роком цей показник становив 19.7%, а в 2013-2014 – склала 13.5%. Продовжували проводити в епідеміологічний період профілактику ГРВІ та грипу. Діти отримують вітамінотерапію (йодомарин, піковіт) починаючи з ІІ половини серпня по жовтень. Проводиться змазування слизистої оболонки носу оксаліновою маззю. Свій результат дала і щорічна вакцинація дітей та працівників. Добрі результати в знижені захворюваності дають і систематичні заході загартування дітей: купання в морі в літній період, щоденні прогулянки в парковій зоні, прогулянки до моря в осінньо-зимовий період, обливання водою, ходіння босоніж.

Кожного року в осінньо-зимовий період проводиться профілактичне лікування фізіотерапевтичним апаратом (УФО, тубус-кварц). Завдяки чому, захворюваність зменшується у більшості дітей покращилось носове дихання, зменшились випадки риніту у дітей. Рецидиви хронічного тонзиліту після проведення фізіопроцедур мають тенденцію до зниження. Діти активно користуються басейном на протязі року, гідромасажними ваннами.

Дає позитивні результати практика організації занять в басейні для першокласників з метою полегшення процесу адаптації та зняття психологічного напруження. Щоденно в групах проводиться ароматерапія. Також використовуються профілактично-лікувальні технології: фітотерапія (полоскання ротової порожнини розчином часнику, вживання відварів, водних настоїв лікарських трав, трав'яні ванни), вітамінотерапія (полівітаміни, аскорбінова кислота, вітамінізація страв тощо),гідромасаж.

Також у дитячому будинку застосовують профілактичні технології, які проводяться вихованцями та інструкторами з фізкультури та ЛФК: різні види самомасажу, ходіння дітей по доріжках здоров'я, загартовуючі  процедури.

Оскільки всі діти, які приходять до дитячого будинку, мають дефіцит уваги, наслідки сенсорної, емоційної, соціальної деривації, у багатьох дітей спостерігається затримка психомовного розвитку, емоційні розлади різного ступеню важкості, найбільш розповсюдженим є розлади порушення поведінки: гіперактивність, імпульсивність, роздратованість, схильність до агресії. В зв’язку з цим крім педагогічної, психологічної, педіатричної роботи лікарем-психіатром проводиться супровід  у вигляді медикаментозної терапії.

У 2013-2014 навчальному році, логопедичною корекцією було охоплено 10 вихованців шкільного віку.

У дошкільних групах проводилися фронтальні та індивідуальні логопедичні заняття з урахуванням психічного розвитку дітей з важкими порушеннями мови (особливостями уваги, пам'яті, слухового і зорового сприйняття, моторики, довільної діяльності тощо) згідно віку і діагнозу. З дітьми шкільного віку проводилися індивідуальні заняття та консультування педагогів щодо роботи з дітьми.

З дітьми проводиться робота з розвитку артикуляційних органів, уточнювалася артикуляція окремих звуків, багато уваги приділяється сенсорному вихованню (колір, форма, співвіднесення частини з цілим і т.д.). Дітьми засвоєно багато лого-ритмічних мовних вправ, що сприяє формуванню у них когнітивних процесів. Для прискорення процесу корекції звуків, дітям з діагнозом мізартрія, проводиться  логопедичний масаж. Для розвитку культури мовлення дітей молодшого шкільного віку, проводяться групові заняття.

Робота логопеда не зводилася лише до формування правильної вимови, навчання письма та читання. Діти працювали і над мовним диханням, над умінням користуватися голосом, вчаться говорити інтонаційно виразно. У дітей сформувався гарний  самоконтроль над правильною вимовою.

З урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, та діагнозу, розроблена програма розвитку мови на кожну дитину. При необхідності до роботи логопеда залучаються дефектолог, психолог, лікар-педіатр та психіатр.

Корекційна робота з подолання порушень письма, проводиться поетапно і розрахована на декілька років. Навчання цих дітей ведеться за спеціально відпрацьованою для них програмою.

Ефективність корекційної роботи логопеда залежить від постійної співпраці з вихователем. Протягом трьох років проводилися логопедами дитячого будинку були проведені семінари з наступних тем: «Диференційна діагностика діслалії і стертої форми дізартрії», «Класифікація порушеннях писемного мовлення», «Корекційна робота з попередження дісграфії та діслексії», «Мовне дихання, як основа мови», «Сумісна робота дихального, голосового та артикуляційного апаратів в корекції мовленнєвих порушеннь»; відкриті заняття «Диференціація голосних першого й іншого ряду», «Класифікація приголосних за твердістю - м'якістю», «Звуки Р- Р'. Диференціація звуків Р- Р'».

Практичні психологи проводять планомірну систематичну роботу з виявлення проблем і труднощів вихованців, визначенню комплексу психокорекційних, психотерапевтичних і розвиваючих заходів у відповідності з віковими та індивідуально-типологічними особливостями вихованців. Враховуючи необхідність цілісного підходу розвитку дітей, дослідницьку діяльність закладу були визначені основні напрямки роботи (діагностична, профілактична, корекційна) і позначені головні завдання психологічної служби.

Психодіагностична робота проводиться відповідно до річного плану, на сьогоднішній день включає в себе два етапи моніторингового дослідження, діагностичну програму готовності до школи, діагностичну програму адаптації до 1-го та 5-го класів, а також діагностику за запитом та уточнюючу діагностику. Діагностична процедура передбачає індивідуальне проведення з метою більш глибокого і ретельного дослідження. Групова діагностика проводитися тільки у разі неможливості індивідуального дослідження.

Результати діагностики пізнавальної сфери, емоційно - вольової сфери, особистісної та міжособистісної сфер, а також морально - етичної сфери є основою Індивідуального маршруту розвитку кожного вихованця, а також дозволяють фіксувати ефективність корекційних програм. Результати щорічної діагностичної роботи дають можливість організувати і скорегувати решта види діяльності соціально - психологічної служби, такі як корекційно - розвиваюча робота, профілактична робота, робота з педагогічним колективом.

Моніторингове дослідження проводитися двічі на рік і направлено на дослідження психологічного та духовного здоров'я (відповідно до "квадрата здоров'я" за І.Д. Бехом) у вересні та березні відповідно. У моніторинговому дослідженні беруть участь як вихованці так і педагогічний колектив.

Щорічно проводиться діагностика психологічної зрілості дошкільнят та готовності до школи. Кожного року кількість вихованців, які беруть учать у діагностці змінюється відповідно до віку вихованців. Діагностика проводиться по «Методу визначення готовності до школи» Ясюкової Л.А. За результатами проведеної діагностики на соціально-медико-психолого-педагогічному консиліумі надаються рекомендації щодо початку шкільного навчання вихованцями 6-ти та 7-ми річного віку.

Щорічно проводиться діагностична програма адаптації до першого і п'ятого класів. Результати діагностики адаптації є основою для планування та проведення корекційної роботи за даним напрямком. З метою профілактики дезадаптації вихованці старшого дошкільного віку за півроку до початку навчання в першому класі починають навчання в «нульовому» класі. Незважаючи на це у вихованців спостерігається дезадаптація. Тому для майбутніх першокласників починаючи з 2013-2014 навчального року введено психокорекційна казкотерапевтична програма «Формування у вихованців дитячого будинку внутрішньої позиції «Я - школяр».

Корекційний напрямок будується з урахуванням даних психологічного діагностування вихованців і включає в себе індивідуальну та групову форми роботи. Виявлені негативні форми поведінки вихованців в більшій мірі коректуються методами когнітивно-поведінкової психотерапії та арт-терапії. Результати корекційно-розвиваючої роботи відображаються в позитивній динаміці результатів діагностики.

У корекційно-розвиваючої роботи найбільш широко використовується такі методи арт-терапії як казкотерапія, «Мандала», акватіпія, "Каракулі", пісочна терапія та ін., використовується корекційно-розвиваюча програма Слободянніка Н.С. «Я вчуся володіти собою». Найбільш поширеним методом роботи залишається напівстандартизована бесіда, яка спрямована на вирішення поставленого завдання і спирається на підібраний теоретичний матеріал.

З педагогами проводиться корекційно-відновлювальна робота, спрямована на розвиток і гармонізацію емоційної сфери, з метою зниження проекції власних труднощів на вихованців, підвищення ефективності створення психологічно здорової атмосфери в дитячому колективі.

Щороку проводиться соціометричне дослідження, з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.  Метою дослідження було вивчення динаміки  розвитку відносин в групах, емоційних зв’язків, взаємних симпатій між вихованцями. Виявлені діти-лідери, діти, які мають статус прийнятих,статус неприйнятих, аутсайдерів.

В закладі є діти, яких вихованці не приймають. Найчастіше це  новоприбулі діти з незакінченим адаптаційним періодом. З дітьми-аутсайдерами вихованці не бажають грати через агресивну поведінку по відношенню до однолітків, небажанню прислуховуватися до товаришів. У кожному конкретному випадку педколективом розробляються рекомендації стосовно індивідуальної роботи з дитиною-аутсайдером, яка направлена на зняття емоційного напруження, усунення підозрілості, настороженості, недовіри до оточуючих, на підняття статусу дитини в групі однолітків.       

Робота з соціальній компетентності вихованців проводиться щорічно за основними напрямками:

 • тематичні виїзди-екскурсії, де діти відкривають для себе таємниці довкілля;

 • трудове виховання, а саме поїздки на підприємства та трудова допомога дорослим  дома, де діти знайомляться зі світом професій, набувають практичних навиків в різних видах діяльності, узнають вимоги та можливості тієї чи  іншої професії, тим самим визначаються у  своїх інтересах та здатностях;

 • надання благодійної допомоги іншим дітям, завдяки поїздкам в інші дитячі будинки, госпіталі та лікарні для ветеранів,  людей похилого віку та дітей, які мають певні вади, наші вихованці вчаться бути толерантними,  співчувати  та допомагати іншим;

 • опанування соціально-ролеві ігри,  діти вчаться наслідувати модель поведінки дорослих, за допомогою рольових ігор у дітей формуються  навички  та вміння, які необхідні їм в господарстві, у повсякденному житті.

Мета цієї роботи це, насамперед включення дитини-сироти в нормальне життя, прилучення до соціальних цінностей та набуття соціального досвіду.  Ця робота постійно удосконалюється та розширюється.

В дитячому будинку,  вже не перший рік працівниками практикується індивідуальна соціалізація вихованців, яка спрямована  на освоєння та опрацювання вихованцями соціальних моделей  поведінки. Це насамперед,  позитивно впливає на засвоєння морально-естетичних норм поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, впливає на формування навиків соціалізації та готує дітей до особистісної і соціальної самореалізації.

З метою розширення соціального досвіду, в  контексті тематичних інтегрованих міні-проектів були  здійснені тематичні виїзди:

 • у місто (знайомство з центральними вулицями міста Одеси, міні-проект «Люби і знай свій рідний край»);  

 • на хліб завод «Одеський коровай»  до музею хліба;

 • на приватне підприємство «Білан», з метою удосконалення знань дітей про овочі та фрукти, роботу людей восени, міні проект «Золотої осені дарунки»;

 • до етнографічного музею, з  метою удосконалення знань дітей про оселю та побут українського народу, міні-проект «Наша оселя»;

 • до літературного музею, знайомство дітей з українськими  письменниками та їх творами, міні-проект «Великі Українці»;

 • до парку Перемоги, з метою активного відпочинку і спостереження  за зміною погоди восени, виховувати дбайливе ставлення до нашої природи,  міні-проект «Казкова золота пора»;

 • до парку ім. Т.Г. Шевченко, з метою спостереження за зимовими змінами  у природі, міні-проект «Здравствуй, зимонька-зима»;

 • до залізничного, морського вокзалів, з метою удосконалення знань дітей про транспорт, міні-проект «Я - маленький мандрівник»;

 • до магазину іграшок, з метою ознайомлення дітей з професією продавець, міні-проект «Моя улюблена іграшка».

У ході виїздів діти засвоюють правила безпечної поведінки на вулицях нашого міста, у транспорті на підприємствах, де відбувалися екскурсії.  

Постійна співпраця з центрами зв’язків з громадськістю при інститутах, коледжах та технікумах, дає змогу дітям спілкуватися зі студентами цих вузів, дізнаватися про світ професій, розширювати своє коло соціальних контактів. Безумовно, ця робота  по трудовому та професійному вихованню розвиває та формує професійну культуру дітей, готує їх до активної професійної діяльності та суспільного життя.

Програма «Економічна соціалізація» включає в себе економічне виховання, яке плавно перетікає в «Кулінарну академію»  та реалізується у повсякденному  житті.

При впровадженні програми «Економічна соціалізація» дітей ознайомлюються з основами економіки, банківською системою, з системою нарахування й сплати комунальних послуг. Вихованці вчаться розраховувати денний бюджет, здійснювати товарообмінні відносини (покупки), операції з банкоматами та терміналами, складати меню (обід, полуденок), самостійно приготувати їжу.

Всі діти шкільного віку володіють кишеньковими грошима, які отримують від Благодійного фонду «К». А у дітей з 12 років і старше в «Приватбанку» відкриті кредитні картки на які Благодійний фонд «К» перераховує гроші. Це дає можливість укріпити почуття самостійності та навчитися планувати доходи та витрати.

Також виховання та випробування дисципліни та самостійності вихованці дитячого будинку проходять, коли з 12 років починають самостійно користуватися міським транспортом. ТОВ «Північтранс» виписує дітям службове посвідчення на мікроавтобус № 127, що дає змогу дітям їздити до школи та назад самостійно.  

Обов’язково проводиться аналіз витрачених грошей з метою оволодіння знаннями про раціональне використання грошей.

Кожний рік діти приймають участь у благодійних акціях для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, акціях, присвячених «Дню Святого Миколая», «Дню дитини». Вихованці самостійно купують  подарунки і в цьому році спільно з дітьми  ЗОШ №81 показували  святковий концерт для дітей-інвалідів. Також спільно з ансамблем військової академії діти прийняли участь у благодійному концерті для ветеранів,  який присвячено «Дню Перемоги».