Get Adobe Flash player

ІІ (діагностично-концептуальний) етап дослідно-експериментальної роботи

Програма

ІІ (діагностично-концептуального) етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою:

“Формування готовності вихованців дитячого будинку “Перлинка”

до особистої та соціальної самореалізації”

на базі комунального навчального закладу

“Дитячий будинок “Перлинка” м. Одеси

на 2011рік

 

№ з/п

 

Зміст роботи

 

Дата

виконання

 

Кінцевий результат

 

Відповідальні

виконавці

1.

Розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

Січень - лютий

Науково-методичне забезпечення експерименту, методична база для комплексного моніторингу дослідження.

 

 

Науковий керівник, консультанти, директор,

методист

2.

Розробка інноваційної моделі дитячого будинку “Перлинка”, яка забезпечить створення умов для особистої та соціальної самореалізації вихованців у подальшому дорослому житті.

Протягом етапу

Модель навчально-виховного закладу.

Методичні рекомендації.

 

Науковий керівник, консультанти, директор, заступник директора

3.

Визначення критеріїв та методів оцінювання експериментальної моделі навчально-виховного закладу.

Лютий-березень

Розробка психодіагностичного інструментарію дослідження.

Заступник директора, психолог

4.

Здійснення діагностики педагогічної компетентності працівників дитбудинку “Перлинка” з проблеми дослідження.

Квітень-травень

Внесення змін до планування методичної роботи у підвищенні фахового рівня педагогічного колективу.

Заступник директора, психолог

5.

Моніторинг сформованості готовності вихованців дитячого будинку “Перлинка” до особистої та соціальної самореалізації у подальшому дорослому житті.

Протягом етапу

Отримання порівняльних аналітичних даних для внесення відповідних змін у хід експерименту.

Заступник директора, психолог, педагогічні працівники

6.

Робота творчих груп з питань дослідно-експериментальної роботи.

Протягом етапу

Методичні рекомендації.

Директор, заступник директора, науковий керівник, консультанти, педагогічні працівники

7.

Створення позитивного іміджу навчально-виховного закладу та поширення педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи.

Протягом етапу

Публікації у фахових виданнях, випуск проспектів, методичні рекомендації.

Директор, заступник директора, науковий керівник, консультанти, психолог, педагогічні працівники

8.

Проведення дослідження виховного потенціалу уроків у аспекті формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації у подальшому дорослому житті.

Протягом етапу

Методичні рекомендації.

Директор, заступник директора, психолог, педагогічні працівники

9.

Проведення постійно діючого наукового семінару за темою дослідно-експериментальної роботи.

Жовтень

Поширення педагогічного досвіду дитбудинку “Перлинка”. Збірник матеріалів семінару. Публікації у фахових виданнях.

Директор, заступник директора, науковий керівник, консультанти.

10.

Підведення підсумків ІІ (діагностично-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Грудень

Науковий звіт.

Директор, заступник директора, науковий керівник, консультанти, методист.

Науковий керівник                                                                                                                                          Г.Д. Щекатунова

Директор                                                                                                                                                          С.М. Петрова

Координатор                                                                                                                                            О.П. Номеровська

 

Звіт

про завершення І (підготовчого) етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою

“Формування готовності вихованців дитячого будинку “Перлинка” до особистої та соціальної самореалізації”

на базі комунального навчального закладу

“Дитячий будинок “Перлинка” м. Одеси

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 18.08.2010 № 824 “Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального навчального закладу “Дитячий будинок “Перлинка” м. Одеси”   проводиться дослідно-експериментальна робота за темою “Формування готовності вихованців дитячого будинку “Перлинка” до особистої та соціальної самореалізації”.

Протягом І (підготовчого) етапу педагогічний колектив дитячого будинку  працював над реалізацією таких завдань, а саме:

- визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи;

- налагодження спільної діяльності з науковими установами та закладами освіти, за допомогою яких здійснюватиметься апробація експериментальної моделі;

- проведення вхідного моніторингу “Рівень готовності учасників навчально-виховного процесу до участі в експерименті”;

- формування творчих груп з проблеми дослідження для проведення експериментальної роботи;

- проведення семінарів-практикумів з проблеми дослідження;

- розробка програми експерименту; «Формування готовності вихованців дитячого будинку «Перлинка» до подальшої особистої та соціальної самореалізації;

- підготовка педагогічного колективу до роботи в експериментальних умовах за обраною темою.

На підготовчому етапі експериментальної діяльності була розроблена програма дослідно-експериментальної роботи, де обґрунтовано актуальність дослідження, визначена тема, мета та завдання експериментальної роботи.

У процесі розгортання дослідно-експериментальної роботи дитячого будинку була створена система підготовки та підвищення кваліфікації вчителів, яка має забезпечити готовність педагогічних кадрів до участі в інноваційних процесах. Розроблена модель організації педагогічного експерименту (Додаток №1) дозволяє проектувати діяльність педагогічного колективу відповідно меті та завданням експерименту. Педагогів озброюють комплексною методикою наукового пошуку, формують уміння і культуру педагогічного дослідження.

Для керівника дитячого будинку мотивація педагогічної праці є однією із найсуттєвіших проблем управління інноваційним закладом. Під час підготовчого етапу було проведено дослідження, яке дозволило зясувати, що майже усі педагоги люблять свою справу, хочуть бути більш продуктивними і цікавими (82%). Найбільш значущим для вчителів є мотив творчої зацікавленості своєю роботою у нових умовах (63%).

З метою виявлення готовності вчителів до роботи в експерименті, методичною службою навчального закладу були проведені такі дослідження:

- діагностика спрямованості особистості, яка показала, що 20% вчителів мають схильність  до організаційної діяльності; 20% - мають якості професіонала, почуття відповідальності, вимогливі до себе та інших; 30% - володіють різноманітними здібностями та обдаруваннями, відрізняються підвищеною чутливістю; 20% - альтруїсти, проявляють турботу про інших, мають гарну творчу уяву, володіють внутрішнім самоконтролем; 10% - емоційні, одержимі власними  оригінальними ідеями;

- дослідження рівня самооцінки вчителів показало, що члени колективу свідомо прагнуть до карєрного зросту, активно будують плани, спрямовані на досягнення успіху в педагогічній діяльності, яскраво виражають потребу в самореалізації;

- діагностичне дослідження стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях педагогічного колективу (методика К. Томаса). показало, що стиль поведінки «співпраця» відмічений у 21% вчителів; стиль поведінки «компроміс» - 21%; «уникання» - 32%; «пристосування» - 6%. У 28% - вчителів спостерігаються змішані стилі поведінки. Отже, можна зробити висновок, що педагогічний колектив згуртований, організований, не схильний до конфліктних ситуацій, знаходить творчі шляхи реалізації.

Дослідження готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності показало такі результати: 60% учасників дослідно-експериментальної роботи здатні відмовитись від стереотипів, 40% - прагнуть до творчих досягнень.

З метою підвищення професійного рівня вчителів проведені наступні педагогічні ради:

- «Ефективність виховної системи та додаткової освіти в дитячому будинку «Перлинка» та шляхи її модернізації» (форма проведення круглий стіл). Педагогічна рада дала змогу обґрунтувати необхідність змін виховної системи дитячого будинку, педагогічний колектив був ознайомлений з програмою роботи дослідження;

- «Розвиток пізнавальних інтересів у процесі навчально-виховної діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (форма проведення методичний день). В результаті роботи відбулося підвищення рівня знань учителів про засоби, методи та зміст розвитку пізнавального інтересу в процесі навчально-виховної діяльності у вихованців;

- «Розвиток професійної компетентності вчителів в умовах інноваційної діяльності освітнього закладу нового типу» (форма проведення ділова гра).

Низка педагогічних рад дала змогу розробити модель особистості педагога експериментального закладу “Дитячого будинку «Перлинка» (Додаток №2), визначити педагогічні, психологічні, методичні джерела формування професійної компетентності вчителів.

Протягом І етапу на базі навчально-виховного закладу були проведені наступні психолого-педагогічні семінари: « Природа дитини, її унікальність та місія»; «Я-концепція»; «Мотивація, її значення у навчальній діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»; «Психологічні особливості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»; «Розвиток людини. Кризові періоди життя»; «Розвиток пізнавальних інтересів в процесі навчальної діяльності»; «Психологічний комфорт на занятті, як умова розвитку особистості вихованця».

Для підвищення комунікативних здібностей вчителів, розуміння психології дитини, задоволення її потреб та взаєморозуміння, постійно проводяться «Тренінг ефективного педагога» за програмою Т. Гордона.

Для роботи в режимі експерименту розроблена відповідна  нормативно-організаційна база: Положення про науково-методичну раду; Положення про педагога-експериментатора; Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей дитячого будинку «Перлинка»; Положення про порядок обладнання, експлуатації та організації роботи системи відео-аудіо спостереження, накопичення, зберігання та використання матеріалів відео-аудіо спостереження із захисту дітей-сиріт; Положення про соціально-психолого-медико-педагогічний консиліум; Положення про методичну раду; Положення про педагогічну раду.

Вчителями навчально-виховного закладу створюються навчальні програми: «Цікава астрономія» (Ю.Л. Колесніченко); «Духовне виховання» (С.М. Петрової); «Комп’ютерна абетка» (Д.Є. Сухарева); «Хореографія» (В.О. Маулевича); «Музична скринька» (В.С. Матросова.), які вже отримали рецензії та програми: «Програма виховної роботи дитячого будинку «Перлинка» (Ю.Л. Колесніченко); «Здоров’я» (Л.Г. Єлісеєва); «Програма адаптації першокласників до шкільного навчання» (О.Л. Черніс); «Адаптація новоприбулих дітей до умов дитячого будинку» (О.М. Грязнова), які  знаходяться у стадії розробки.

З метою узагальнення та обміну  педагогічним досвідом, на базі  дитячого будинку було проведено методичне об’єднання для вчителів-логопедів спеціальних дошкільних навчальних закладів «Спільна робота логопеда та вихователя з впровадження базової програми навчання та виховання дітей «Я у Світі». Для керівників шкіл-інтернатів, дитячих будинків та притулків проведено семінар «Реалізація компетентністного потенціалу дітей-сиріт через систему додаткової освіти в умовах інноваційного закладу соціального партнерства».

Відповідно до програми проведення ІІ (діагностично-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи поставлені наступні завдання:

- розробка теоретико-концептуальних засад за темою дослідження;

- розробка інноваційної моделі дитячого будинку “Перлинка”, яка забезпечить створення умов для особистої та соціальної самореалізації вихованців у подальшому дорослому житті;

- визначення критеріїв та методів оцінювання експериментальної моделі навчального закладу;

- здійснення діагностики педагогічної компетентності вчителів навчального закладу з проблеми дослідження;

- проведення дослідження виховного потенціалу уроків у аспекті формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації у подальшому дорослому житті.

Науковий керівник                                                                     Г.Д. Щекатунова

Директор                                                                                     С.М. Петрова

Координатор                                                                               О.П. Номеровська 

 

           Додаток № 1

Модель організації  педагогічного експерименту

                               1. Рівень інформаційного забезпечення

внутрішній

зовнішній

- педради

- навчально – методичні ради

- психолого-педагогічні семінари

- творчі групи

- психолого-педагогічні консиліуми

- педагогічні та психологічні тренінги, соціально орієнтовані ігри

- стажування

- відрядження

- наукові консультації

- участь у конференціях, семінарах, як в країні так і за її межами

 

                                2. Рівень мотивації членів колективу

рівень мотивації педагогів

рівень мотивації вихованців

- методичне удосконалення

- створення авторських програм, курсів (авторських, модифікованих, корекційних)

- вихід на дослідницьку діяльність

- комфортні умови для отримання освіти

- особиста мотивація

- мотивація процесу діяльності

- мотивація змісту діяльності

                              3. Рівень педагогічного аналізу

- рівень функціювання

- рівень стабілізації

- рівень розвитку

Розробка змісту навчального планування, усіх видів планів, структурування навчальних програм, тощо

Рецензування  науковими консультантами або керівником експерименту

                              4. Рівень прогнозування результатів інновацій

Планування:

- стратегічне

- перспективне

- календарне

                              5. Рівень планування результатів нововведень

Критерії оцінки очікуваних результатів:

- по етапам

- по ступеням (дошкільна, початкова)

- по групах

- по ділам (особисті досягнення кожного вихованця)

                              6. Рівень організації нововведень

- практичний

- науковий

- науково – практичний

                              7. Рівень контролю експерименту на діагностичних засадах

Внутрішній педагогічний моніторинг ефективності роботи дитячого будинку:

- цільова ефективність

-  ресурсна ефективність

- соціально-психологічна ефективність

- ефективність управління

                              8. Рівень регулювання і корекції нововведень

Проміжна експертиза

Аналіз, звіти, педагогічні ради, методичні ради, тестування, анкетування, тощо.

Зовнішня експертиза

Експертна оцінка

Незалежний моніторинг.

Додаток №2

Модель особистості педагога як суб’єкта освітньої діяльності