Авторська школа в Україні

 Вітчизняні науковці Ю.Завалевський та О.Мариновська в роботі «Моделювання розвитку авторських шкіл в Україні: технологічна логіка дослідження» визначають поняття «авторська школа» – як «загальноосвітній навчальний заклад з високим рівнем розвитку інноваційного потенціалу, необхідної передумови і результату саморозвитку його конкурентоспроможності засобами експериментально перевіреної оригінальної авторської концепції педагогічної системи, технологізованої за суттю, що забезпечує стабільні позитивні результати діяльності».Моделювання розвитку авторських шкіл в Україні реалізується , на їх думку, шляхом системи виявлених суперечностей, змодельованих гіпотез та сформульованих завдань відповідно до об’єкта , предмета та мети дослідно-експериментальної роботи, узгоджених з гіпотетичної моделлю розуміння сутності цього поняття.

Враховуючи сучасні реалії розвитку нашої держави, процеси , що відбуваються в освітньому просторі, нам уявляється, що зміст поняття «авторська школа» поглиблюватиметься , набуватиме нових ознак та якостей. Адже освіта як система – явище динамічне, вона постійно зазнає змін, реагуючи на виклики часу та суспільного прогресу. простеживши еволюцію поняття «авторська школа», можемо окреслити його змістовий аспект наступним чином: гуманістичний навчально-виховний заклад, ідея створення якого належить педагогу-творцю, який розробив і поклав в основу його діяльності власну концепцію розвитку школи, основою якої є тріада: дитина –вчитель – батьки, що забезпечує ефективне функціонування і стабільні позитивні результати.

На відміну від інноваційних і експериментальних шкіл, до змісту авторської школи входить не тільки просторово-смислова, а й особистісно-суб’єктна складова.

Нині педагогічні авторські напрями сприяли створенню в Україні цілої мережі шкіл нового типу, що налічує більш ніж три десятки. Авторські школи – це ті експериментальні заклади, в яких педагоги мають можливість творчо розвивати й реалізовувати свої ідеї, організовувати діяльність , що суттєво відрізняється від масової практики. Вони змістовно нарощують і реально опредмечують обрані домінантні педагогічні досягнення; спрямовані на творчий пошук і професійне зростання вчителів, постійну трансформацію існуючої педагогічної практики і розвиток сучасного мислення кожного педагога.

За нашим переконанням, інноваційна перебудова може здійснюватися лише за умови створення колективу однодумців, яких об’єднує спільна мета не тільки в умінні передавати максимум знань своїм учням, але й активізовувати духовний потенціал підростаючого покоління. Колектив педагогів повинен мати впевненість , що новий підхід до діяльності навчального закладу дасть змогу сформувати повноцінну творчу особистість з глибокими переконаннями , життєстверджуючими засадами, демократичною громадською позицією, високою культурою мислення/, перспективами духовного самовдосконалення та соціальної адаптації.

Зазначимо, що авторська школа має свої особливості та відмінності , на що спрямовуються наші зусилля у даному виданні. Ми намагалися представити авторські моделі навчальних закладів системно, різнобічно і послідовно. Самим фактом свого існування представлені моделі авторських шкіл створюють освітній простір завтрашнього дня, який випереджає педагогічні традиції сучасності, створюючи підґрунтя Нової української школи. В цих навчальних закладах народжуються нові прогресивні ідеї і ми маємо надію, що рано чи пізно вони будуть підтримані багатьма школами України (С.В.Кириленко, кандидат педагогічних наук, начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»).

Кожна авторська школа є унікальною, і не може бути повтореною. Головні завдання виховної системи дитячого будинку «Перлинка»

Головні завдання виховної системи дитячого будинку полягають у:

  • створенні ситуацій успіху як дієвого виховного компоненту;

–    формуванні ціннісних орієнтирів на здоровий спосіб життя та духовні цінності;

–    формуванні внутрішньої мотивації до саморозвитку, розвитку самоповаги та самоцінності, навичок толерантної поведінки;

–    вихованні в процесі творчої діяльності загальної культури та культури праці, поваги  до праці;

–    виховання громадянина та патріота України;

–    створення умов для розвитку самостійності у ситуаціях морального вибору та здатності до відповідальності за нього перед собою та колективом групи;

–    профорієнтаційна діяльність;

–    трудове виховання.

Працюючи над цими завданнями, ми ставимо перед педагогічним колективом мету допомогти дітям знайти шляхи досягнення життєвих цілей, зацікавити їх в реалізації задуманого, сприяти продуктивному втіленню обраного оптимального життєвого проекту та життєвої моделі, досягненню життєвого успіху.