Про проведення дослідовно-експериментальної роботи

ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної роботи

за темою “Формування у вихованців дитячого будинку

готовності до особистісної та соціальної самореалізації”

на базі комунального навчального закладу

“Дитячий будинок “Перлинка” м. Одеси

на 2010-2015 роки

Актуальність дослідження. Сучасне українське суспільство характеризується стрімкістю змін, які актуалізують проблему готовності людини до свідомого вибору власної життєвої позиції. Становлення особистості сучасної молоді відбувається в нових для України умовах і характеризується значним прагненням особистості до свободи самовизначення. Відповідно до своїх життєвих цілей і пріоритетів, молодим людям важливо набути здатність до прийняття самостійних рішень і дій у змінених умовах, свідомого вибору власної позиції та формування життєвих планів. За таких соціальних умов значна частина молоді і виявляється не готовою до здійснення самостійного вибору ціннісних пріоритетів, створення адекватних власним можливостям життєвих програм, а також знаходження особистісних сенсів у процесі життєіснування взагалі. Таким чином, постає питання про механізми, завдяки яким стає можливою реалізація встановлених особистістю цілей. Здебільшого виділяють різні за значенням, але схожі за суттю механізми формування життєвих планів – самовизначення, самоактуалізація, саморегуляція, самоорганізація та самокерування, що визначають рівень психологічної зрілості особистості та її стиль моделювання цінностей власного життя.

Актуальність дослідження обумовлюється потребою у створенні для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування навчальних закладів інноваційного типу (відповідно до Державної програми реформування системи закладів освіти для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування); (Постанова Кабінету Міністрів України від          17 жовтня 2007 р. № 1242). Система закладів освіти для таких дітей обмежується лише будинками дитини, інтернатними закладами державної форми власності, виключаючи можливість створення поліфункціональних дитячих будинків, які б інтегрувалися в освітній простір регіону, району, міста, навчального закладу та забезпечували б можливість для навчання цих вихованців разом з дітьми, які мають сім'ю та можливість навчатися у різних типах навчальних закладів.

На вирішення проблем удосконалення інтернатних закладів, а також на створення належних організаційно-педагогічних умов для формування особистості дитини, здатної до свідомого та відповідального вибору власної траєкторії розвитку за різних життєвих обставин спрямовано дослідно-експериментальну роботу за темою “Формування у вихованців дитячого будинку готовності до особистісної та соціальної самореалізації”.

Дослідження за вищезазначеною темою передбачає експериментальну перевірку ефективності створення організаційно-педагогічних умов для формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації у подальшому дорослому житті.

Зосередження зусиль на виконання завдань дослідно-експериментальної роботи дозволить активізувати вплив на підвищення якості загальної середньої освіти, виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках України.

Об’єкт дослідження. Учасники навчально-виховного процесу комунального навчального закладу “Дитячий будинок “Перлинка” м. Одеси.

Предмет  дослідження. Формування особистої та соціальної самореалізації вихованців дитячого будинку.

Мета дослідження полягає в експериментальній перевірці формування готовності вихованців дитячого будинку “Перлинка” до особистої та соціальної самореалізації у подальшому дорослому житті.

На основі визначеної мети обґрунтовані наступні завдання експерименту:

- розробити та здійснити експериментальну перевірку ефективності інноваційної моделі навчального закладу “Дитячий будинок “Перлинка” щодо формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації у подальшому дорослому житті;

- виявити ефективність організаційно-педагогічних умов щодо формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації;

- здійснити оновлення змісту і технологій за темою дослідження;

- провести дослідження виховного потенціалу уроків у аспекті формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації;

- підвищити професійну підготовку вчителів щодо формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації.

Для вирішення завдань експерименту використовуються загальнонаукові методи:

- теоретичні: вивчення та аналіз законодавчих документів системи освіти, психолого-педагогічних наукових джерел, директивних матеріалів Міністерства освіти і науки, узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних для побудови системи й виявлення педагогічних умов ефективності організації навчально-виховного процесу інноваційних навчальних закладів;

- емпіричні: діагностика (анкетування, опитування, тестування) з метою виявлення найбільш ефективних засобів організації навчально-виховного процесу інноваційних навчальних закладів;

- педагогічного експерименту з метою здійснення дослідницької роботи, моніторингу змін, вивчення та узагальнення досвіду;

- статистичні: обробка та порівняння результатів аналізу експериментальних даних засобами математичної статистики.

База експерименту - комунальний навчальний заклад “Дитячий будинок “Перлинка” м. Одеси.

Достовірність результатів забезпечуватиметься методологічною обґрунтованістю його вихідних теоретичних позицій; застосуванням комплексу методів, адекватних меті та завданням експериментальної роботи; об'єктивністю критеріїв оцінки результатів експерименту; єдністю кількісного та якісного аналізу експериментальних даних.

Основний метод дослідження – комплексний експеримент.

Теоретико-методологічною основою дослідно-експериментальної роботи є Положення Конституції України; Законів України: “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”; Національна доктрина розвитку освіти; Національна програма виховання дітей та учнівської молоді; Державна програма “Вчитель”; Концепції національного виховання; системний підхід до розвитку організації, загальні поняття і принципи інноваційного розвитку та педагогічної інноватики; теорія системно-цільового розвитку загальноосвітнього навчального закладу (Л.М. Ващенко, Б.Ф. Гершунський, Л.І. Даниленко, В.І. Загвязинський, В.Г. Кремень, О.Я. Савченко,               О.В. Сухомлинська та ін.); результати досліджень умов ефективності і структури інноваційних процесів (В.П. Безпалько, І.Я. Лернер, І.П. Підласий, Н.І. Шиян, І.С. Якиманська) та теоретично-методичних засад гуманістичної та особистісно зорієнтованої освіти (Ш.О. Амонашвілі, М. Монтессорі,    В.О. Сухомлинський, А.С. Макаренко).

Науково-педагогічні принципи, на основі яких буде здійснюватися дослідно-експериментальна робота у комунальному навчальному закладі “Дитячий будинок “Перлинка”, узгоджуються із загальними педагогічними принципами, які віддзеркалюють сучасний рівень розвитку та напрями становлення нової освіти в Україні:

- принцип об'єктивності, який передбачає чітке обґрунтування вихідних позицій, дотримання логіки та вибраних засобів дослідження, забезпечення доказовості одержаних висновків і узагальнень;

- принцип концептуальної єдності педагогічного дослідження - пояснення досліджуваних явищ, виходячи з єдиних позицій, розуміння сутності та закономірностей освітнього процесу;

- принцип гуманізації освіти, який передбачає ствердження духовних цінностей як першооснови у визначенні змісту освіти, формування цілісної гармонійної картини світу; полягає у забезпеченні сприятливих умов для розвитку його здібностей та творчого потенціалу;

- принцип особистісного підходу педагогів до вихованців закликає вбачати і в дітях, і в дорослих, залучених до навчального процесу, неповторну особистість, постійно розкривати їх досягнення в цьому процесі;

- принцип співвідношення досягнутого рівня з метою - оцінка результатів дослідження з позиції поставленої мети, перспектив розвитку навчального закладу;

- принцип діагностичності потребує обов'язкового становлення ефективності, відповідності потребам та запитам сучасності.

Термін проведення експерименту: вересень 2010 р. – грудень 2015 р.

Етапи дослідно-експериментальної роботи:

  1. 1.Підготовчий етап

(вересень - грудень 2010 р.):

- визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи;

- налагодження спільної діяльності з науковими установами, які здійснюють супроводження дослідно-експериментальною роботою;

- створення науково-методичної ради навчального закладу;

- проведення вхідного моніторингу “Рівень готовності учасників навчально-виховного процесу до участі в експерименті”;

- нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

- формування творчих груп з проблеми дослідження для проведення експериментальної роботи;

- проведення установчого семінару-практикуму з питань наукового дослідження;

- підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

ІІ. Діагностично-концептуальний етап

(січень - грудень 2011 р.):

- розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи з теми дослідження;

- розробка інноваційної моделі комунального навчального закладу “Дитячий будинок “Перлинка”, яка забезпечить створення умов для особистої та соціальної самореалізації вихованців у подальшому дорослому житті;

- визначення критеріїв та методів оцінювання експериментальної моделі навчального закладу;

- здійснення діагностики педагогічної компетентності вчителів навчального закладу з проблеми дослідження;

- проведення дослідження виховного потенціалу уроків у аспекті формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації у подальшому дорослому житті;

- проведення постійно діючого семінару за темою дослідження;

- підведення підсумків ІІ (діагностично-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

ІІІ. Формувальний етап

(січень –  грудень 2012 р.):

- експериментальне впровадження, внесення коректив та доповнень у розроблену інноваційну модель дитячого будинку “Перлинка”;

- розробка критеріїв оцінки ефективності діяльності дитячого будинку “Перлинка” та всіх учасників навчально-виховного процесу;

- моніторинг ефективності інноваційної моделі формування готовності вихованців дитячого будинку до особистої та соціальної самореалізації;

- здійснення експериментальної перевірки ефективності інноваційної моделі щодо формування готовності вихованців дитячого будинку до особистої та соціальної самореалізації;

- оновлення змісту і технологій щодо формування готовності кожного вихованця до особистої та соціальної самореалізації;

- накопичення набутого педагогічного досвіду з теми дослідження;

- підведення підсумків ІІІ (формувального) етапу експериментального дослідження.

ІV. Контрольно-узагальнювальний етап

(січень - грудень 2013 р.):

- порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи з поставленою метою та завданнями;

- кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання ефективності впровадження моделі формування готовності вихованців дитячого будинку до особистої та соціальної самореалізації;

- поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи із зазначеної проблеми через публікації у пресі;

- проведення регіонального семінару за темою дослідження;

- підведення підсумків ІV (контрольно-узагальнювального) етапу експериментального дослідження.

ІV. Коригувальний  етап

(січень 2014 р. – травень 2015 р.):

- у разі необхідності - внесення коректив до створеної та апробованої моделі формування готовності вихованців дитячого будинку до особистої та соціальної самореалізації у подальшому дорослому житті, а також до прогнозованих результатів дослідно-експериментальної роботи;

- поширення перспективного педагогічного досвіду у навчальних закладах Одеської області та України;

- проведення всеукраїнської науково-практичної конференції за темою дослідження;

- підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

Очікувані результати:

Апробація та експериментальне підтвердження ефективності організаційно-педагогічних умов щодо формування готовності кожного вихованця до подальшої особистої та соціальної самореалізації.

Організаційне й кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Щекатунова Г.Д. - науковий керівник, завідувачка лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Наукові консультанти:

Цимбалару А.Д., старший науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Кавалеров В.А., директор Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, кандидат педагогічних наук, доцент.

Савельєва Н.В., начальник управління освіти та науки Одеської міської ради.

Здрогат С.Г., завідувачка лабораторії інновацій, кафедри менеджменту та розвитку освіти.

КоординаторНомеровська О.П., методист вищої категорії відділу педагогічних інновацій та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Науковий керівник                                                                    Г.Д. Щекатунова

Директор

КНЗ “Дитячий будинок “Перлинка”                                       С.М. Петрова

Координатор                                                                              О.П. Номеровська

 

 

"Детский дом "Жемчужинка"
г. Одесса, переулок Монастырский, 3

тел.: (048) 785-82-45,
факс: (048) 784-26-17 
Email: perlinka@vega.com.ua

 

Департамент образования и науки Одесского городского совета
65039, г. Одесса, ул. Канатная, 134, 
2-й этаж, левое крыло.
тел.: (048)725-35-93, факс: (048)776-12-99
E-mail: gorono@omr.odessa.ua